Aktuellt


Aktuellt

   

                                                                                    

Barnpedagogiskt forum

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Verksamhetsberättelse för 2018

                                                                            

 

Barnpedagogiskt forum (BPF) bildades 1982 som en arbetsgrupp med representanter för universitet, stat och kommun. I augusti 2006 registrerades BPF som en ideell förening med syfte att samla in och sprida information och kunskap om arbete i förskolor och skolor. Arbetet har under alla år bedrivits genom möten, seminarier, föreläsningar och studiebesök och studieresor.

 

I samband med årsmötet den 15 maj 2018 omvaldes till ny styrelse: Eivor Ahl, Harriet Tegard-Björck, Thomas Holgersson, Marcis Morgensterns och Monica Hallborg Jedenberg. Som suppleanter omvaldes Susanne Ekstrand och Pia Williams. Vid ett konstituerande styrelsemöte omvaldes Monica Hallborg Jedenberg till ordförande och Marcis Morgensterns till kassör. Ordförande och kassör är var för sig firmatecknare. Till revisor valdes Ingela Olsson.

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 möten för att planera och besluta om aktiviteter och ekonomi. Styrelsen har medverkat helt ideellt utan någon ersättning.

 

Vid årsmötet 2018 diskuterades inriktning och innehåll i kommande aktiviteter under 2018 och 2019. De aktiviteter som vi i första hand ville satsa på var

*  fortsatta studieresor till Bassa Reggiana.

*  att ägna en hel dag under hösten för att fördjupa oss i frågor om BPF:s

    framtid

*  att skapa någon form av nätverk runt om Barnpedagogiskt forum

*  att anordna en återträff för deltagarna i studieresorna 2018

Intresset för och önskemål om att delta i våra studieresor till Bassa Reggiana i Italien är ungefär detsamma som under föregående år. Liksom under 2014, 2015,  2016 och 2017 anordnade vi under våren 2018 sammanlagt tre resor. I den första resan (v 15) deltog pedagoger från Alingsås (1), Göteborg (2), Lerum (23) och Örebro (3). I den andra resan (v 16) deltog pedagoger från Falköping (2), Göteborg (13), Kungsbacka (9) samt Lerum (5). Den tredje resan (v 21) bestod av deltagare från Ekerö (4), Göteborg (6), Kungälv (2), Mark (4), Mölndal (2), Stenungsund (2), Tanum (3) och Växjö (3). Totalt deltog 84 personer under dessa resor. Ansvaret för ledningen av resorna fördelades mellan styrelsemedlemmarna i BPF;  Thomas Holgersson och Marcis Morgensterns för den första gruppen, Harriet Tegard-Björck och Marcis Morgensterns för den andra gruppen  samt Eivor Ahl och Monica Hallborg Jedenberg för den tredje gruppen. Under alla tre resorna var Margot Björck tolk.

 

Som förberedelse inför resorna anordnade BPF en informationsträff den 20 mars för samtliga deltagare då Cristian Fabbi från Bassa Reggiana introducerade verksamheten och dess utbildningsfilosofi. Detta blev mycket uppskattat av deltagarna. En återträff för deltagarna anordnades också den 4 oktober då ca 20 pedagoger deltog.

 

Under tiden mellan 1 september 2014 och 1 september 2017 samarbetade Barnpedagogiskt forum (BPF) med Anglia Ruskin University (ARU) i England och Azienda Servizi Bassa Reggiana (ASBR) i Italien i ett projekt ”Young Children, Public Spaces and Democracy” (BRIC). Projektet finansierades av ERASMUS+ medel.

 

Som avslutning på projektet (www.bricproject.org) anordnade samarbetspartnerna en internationell konferens på Handelshögskolan i Göteborg då ca 200 delegater från Europa deltog. Resultatet av BRIC-projektet har dessutom redovisats i form av en rapport till ERASMUS samt i form av case studies, banners, filmer mm. Mycket dokumentation finns även att tillgå på de förskolor som var engagerade i projektet. BPF inbjöd till ett öppet forum ”Förskolebarn, offentliga platser och demokrati” den 31 januari 2018 men på grund av för få deltagare som hade anmält sig så fick ställa in seminariet.

 

Efter den internationella konferensen i Göteborg blev de tre samarbets-partnerna inbjudna att medverka i den årliga internationella EECERA (European Early Childhood Education Research Association) konferensen den 28-31 augusti 2018 i Budapest. Tim Waller från ARU, Patricia Benedetti från ASBR och Monica Hallborg Jedenberg från BPF höll en gemensam föreläsning om BRIC-projektet vilket uppskattades. Dessutom deltog Eivor Ahl, Thomas Holgersson och Marcis Morgensterns (det lokala projektteamet) i konferensen. Det arbete som har initierats på de förskolor som deltog i BRIC-projektet pågår och utvecklas alltjämt. Eivor Ahl och Thomas Holgersson har även inbjudits att informera om BRIC arbetet för många pedagoger och politiker.

 

Då resultaten och erfarenheterna av projektet har varit så positiva i alla de tre länderna föddes tankarna på någon form av fortsättning genom att sprida kunskapen och erfarenheterna av projektet till andra intresserade pedagoger och förskolor. Den centrala projektgruppen i BRIC samlades därför i Italien den 15-16 november och skissade på ett sk BRIC+. Idén var att bilda en ideell förening med en styrelse och med en grupp av resurspersoner för pedagoger och förskolor som önskar att arbeta med demokrati och offentliga platser i linje med BRIC. På grund av bristande tid har planerna fått skjutas fram.

 

För att kunna hålla isär intäkter och utgifter för BPF:s olika uppdrag har kassören även under 2018 haft två bokföringar, en allmän för BPF och en för projektet BRIC. I den ekonomiska redovisningen framkommer hur fördelningen är mellan de båda uppdragen och ev återstod av medel från BRIC-projektet.

 

Då verksamheten i BPF har ökat och därmed mycket material skapats finns en plats inrättad på Dropbox för att ha en gemensam tillgång till både BPF:s och BRIC:s handlingar.

 

Antalet medlemmar i BPF har under året varit 93.  Ökningen jämfört med föregående år beror på att samtliga deltagare på våra studieresor har betalat 100 kronor i medlemsavgift och under 2018 var det fler som deltog i resorna. Då BPF är en ideell förening ska intäkter i samband med våra aktiviteter täcka kostnaderna för föreningen men inte inbringa någon vinst. Detta redovisas också i den ekonomiska rapporten vid årsmötet.

 

Under året Har BPF skaffat SWISH för att framför allt underlätta inbetalning av medlemsavgifter.

 

Vid en tillbakablick på BPF:s verksamhet under 2018 kan vi i styrelsen konstatera att arbetsinsatserna inte har varit så omfattande då BRIC – projektet nu var avslutat. Vi har i första hand fokuserat på studieresor och uppföljning av BRIC-projektet. Kännetecken för BPF är att ha kvalitet i de aktiviteter som vi erbjuder och skapa möjligheter för pedagoger att tidsmässigt och ekonomiskt kunna delta i dessa. Detta medför att vi bör bibehålla en balans mellan utbud och efterfrågan.

 

Viktiga frågor för oss i BPF att arbeta med under 2019 är:

  • Balans mellan utbud och efterfrågan, t ex studieresor
  • Hur förbättrar vi informationen och kommunikationen med omvärlden t ex i form av nätverk runt BPF
  • Hur engagerar vi fler pedagoger till att bli medlemmar i BPF?
  • Vad ska BPF prioritera i sitt utbud under 2019 - 2020?
  • Hur hålla idéerna med BRIC och offentliga platser vid liv? Kan vi fortsätta med BRIC:s idéer på olika sätt i relation till hållbar framtid?
  • Hur kan vi beakta den nya läroplanen för förskolan med bl a betoning på lek och undervisning?
  • Har vi möjlighet att fördjupa samarbetet med ASBR genom att t ex erbjuda tutoring för intresserade förskolor i Sverige?

 

 

För styrelsen

Monica Hallborg Jedenberg

ordförande


                                     

Barnpedagogiskt forum | Hagtornsvägen 5, 442 77 Romelanda  | info@bpforum.se