Aktuellt
Kallelse

till Barnpedagogiskt forums årsmöte 2020

onsdagen den 12 augusti kl 16.00 på Bygrinden 3, Lerum

 

 

Dagordning

 

 

  1. Godkännande av dagordning

 

     2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 

     3. Val av justerare

 

     4. Verksamhetsberättelse för 2019

 

     5. Ekonomi

 

     6. Revisionsberättelse

 

     7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

 

     8. Val av styrelse för kommande verksamhetsår

 

     9. Val av revisor för kommande budgetår

 

    10. Övriga frågor
Barnpedagogiskt forum | Hagtornsvägen 5, 442 77 Romelanda  | info@bpforum.se