BRIC


BRIC

Förskolebarn, demokratiska mötesplatser och demokrati.


Deltagare i BRIC-projektet är från England, Italien och Sverige.

Projektet har pågått i 3 år från och med september 2014 till och med augisti 2017 och innebär att förskollärare, barn och föräldrar utforskar demokratiska mötesplatser i offentliga rum. Projektet har finansierats av Europeiska unionen och letts av professor Tim Waller vid Anglia

Ruskin University.

 

BRIC syftar till att uppnå följande mål:

1. Utbyte av god praxis mellan förskollärare i tre länder, Italien, Sverige och Storbritannien.

2. Systematisk utbildning kring hur man arbetar med att utveckla demokratiska mötesplatser som

     värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

3. Riktade aktiviteter för att engagera förskollärare, föräldrar och politiker i den viktiga barndomen.

 

Projektaktiviteter:

BRIC omfattar förskollärare, barn, föräldrar och politiker som vill delta i ett demokratiskt engagemang

kring tre specifika områden:


- Trottoar, gångstig och torg.

- Inomhus t ex bibliotek och museum.

- Utomhus t ex en park eller skog.

Dessa aktiviteter kommer att dokumenteras av och reflekteras hos deltagarna och spridas via

lokala forum mellan deltagande länder.


Välkommen in på hemsidan för BRIC    www.bricproject.org 
Bok om BRIC-projektet

 

Barnpedagogiskt Forum, Azienda Servizi Bassa Reggiana och Anglia Ruskin University sammanställer under 2020-2021 BRIC- projektet ”Young Children, Public Spaces and Democracy” och dess erfarenheter till en bok.

 

Boken kommer att innehålla teorier och exempel från de förskolor som varit engagerade i projektet. Vi plockar också ut en del berättelser och citat från våra Case studies  (svenska case studies - se vår hemsida, italienska och engelska case studies - se www.bricproject.org). De fem olika kapitlen i boken fokuserar dessutom på vilka spår, samhällsengagemang och reflektioner som gjorts under projektet.

 

Det inledande kapitlet tar förutom teorier och tankar om barn och demokrati även upp aktuella företeelser som den pandemi som vi just befinner oss i, Fridays for Future med Greta Thunberg och Black Lives Matter, en amerikansk organisation mot våld mot svarta människor, och vilka konsekvenser dessa kan få för samhället och dess medborgare, inte minst barnen.

 

I det avslutande kapitlet kommer vi att diskutera om det fortfarande finns spår och aktioner utifrån BRIC:s intentioner och arbete ute på förskolorna och vilka möjligheter och hinder som finns för att barnen ska kunna vara en aktiv part i ett demokratiskt samhälle.

 Case Studies

 

Arbetet med BRIC utifrån fokusområdena Förskolebarn, demokratiska mötesplatser och demokrati har

dokumenterats i 6 olika Case Studies. Dessa är på svenska kan köpas av Barnpedagogiskt forum till ett

självkostnadspris på 70 kr/ex.

Nedan presenteras respektive Case Study med en bild av framsidan.