Verksamhetsberättelse


BarnpedagogisktforumVerksamhetsberättelseför 2022


Barnpedagogisktforum (BPF) bildades 1982 som en arbetsgrupp knuten till Pedagogiskainstitutionen vid Göteborgs universitet. I gruppen ingick representanter från universitet, stat och kommun. I augusti 2006 registrerades BPF som en ideell förening med syfte att samla in ochsprida information och kunskap om arbete i förskolor och skolor. Arbetet har under alla år bedrivits genom möten, seminarier, föreläsningar, studiebesök och studieresor.


Isamband med årsmötet den 8 juni 2022 omvaldes till ny styrelse:Eivor Ahl, Harriet Tegard-Björck, Thomas Holgersson, Marcis Morgensterns och Monica Hallborg Jedenberg. Som suppleant omvaldes Susanne Ekstrand. Då vakans rådde betr den andra suppleantplatsenbeslutades att vid ett senare tillfälle göra ett fyllnadsval. Vid ett konstituerande styrelsemöte omvaldes Monica Hallborg Jedenberg till ordförande och Marcis Morgensterns till kassör. Ordförande och kassör är var för sig firmatecknare. Till revisor valdes Ingela Olsson.


Underverksamhetsåret har styrelsen haft 12 möten varav 3 varit digitala.I samband med årsmötet hölls också ett styrelsemöte. Ett av styrelsemötena gjordes på en förskola i Kärra där även ett studiebesök hade planerats in. Återkommande punkter påstyrelsemötena har varit planering av studieresor vår och höst samt vårt 40 årsjubileum 2023. Styrelsemötena har oftast hållits i någon av styrelsemedlemmarnas hem. Alla i styrelsen har medverkathelt ideellt utan någon ersättning. Då BPF är en ideell föreningska intäkter i samband med våra aktiviteter täcka kostnaderna för föreningen men inte inbringa någon vinst. Detta redovisas i den ekonomiska rapporten vid årsmötet.


Vidårsmötet 2022 beslutades att de aktiviteter som prioriterats för2021-2022 också skulle gälla för 2022-2023. De aktiviteter som årsmötet i första hand såg möjliga att genomföra var att

* fortsätta studieresorna till Bassa Reggiana samt att utveckla vår idé om en

fördjupningsutbildning där

* ha fokus på att följa upp BRIC-projektet genom att skriva färdigt manus till

boken om projektet, trycka och implementera boken

* sörja för återväxten i styrelsen genom att skapa kontakter ute i olika

verksamheter

* följa upp idéer från nätverksträffen hösten 2019, t ex studiebesök,

pedagogiska kaféer

* planera för BPF:s 40-årsjubileum


Intressetvar stort att få delta i våra planerade studieresor till Bassa Reggiana i Italien våren 2022. Av dem som anmält intresse att få delta i studieresorna 2020 och 2021, vilka tyvärr fick ställas in på grund av pandemin, önskade många att få delta våren 2022.Totalt deltog 64 pedagoger (från 8 kommuner) under tre veckor.


Förutom studieresorna under våren hade BPF utvecklat ett fördjupat samarbete med Progettinfanzia genom att anordna en fördjupad kurs/utbildning för tidigare deltagare i vårens resor. Temat för utbildningen var ”Projektarbete och pedagogisk dokumentation”.Deltagarantalet begränsades till 15. Tyvärr kunde inte heller den utbildningen genomföras vare sig hösten 2020 eller 2021 på grundav pandemin. Av dem som tidigare hade anmält sitt intresse för utbildningen deltog 13 pedagoger hösten 2022. Utbildningen innehöll bl a skuggning och seminarier och varade under fyra dagar. Dessutom ingick för- och efterarbete tillsammans med deltagarna.


Hösten 2019 hade BPF bjudit in till ett möte med representanter för olika funktioner inom förskolans och skolans områden för att få tankar och idéer om hur BPF skulle kunna bidra till utveckling av verksamheterna. Avsikten var att ha ett uppföljande möte med dessa under 2020 och 2021 men kunde ej ske på grund av pandemin. Ej heller under 2022 har uppföljning i form av ett möte skett då mycket energi har lagts på planering av vårt jubileum.


Då erfarenheterna av och samarbetet i vårt tidigare BRIC-projekt har varit så positiva i de tre länderna England, Italien och Sverige föddes under 2018 tankarna på någon form av fortsättning för attsprida kunskapen och erfarenheterna av projektet till andra intresserade pedagoger och förskolor. Den centrala projektgruppen i BRIC kom fram med många idéer om hur kunna gå vidare i form av ett slags BRIC+. På grund av pandemin fick planerna skjutas påframtiden. Den enda aktivitet som enligt de tidigare planerna var möjlig att genomföra tillsammans med samarbetsparterna var att                                                                                                                                                                                                        beskriva projektet, dess erfarenheter och reflektioner i form av en bok. Arbetet med manuset av boken påbörjades våren 2020 och avslutades under hösten 2021. Från England medverkade professor Tim Waller, från Azienda Servizie Bassa Reggiana (ASBR) i Italien Patrizia Benedetti och Alessandra Ferrari och från Barnpedagogisktforum Eivor Ahl och Monica Hallborg Jedenberg. En första tryckningoch presentation av boken ”Young Children, Public Spaces andDemocracy” lanserades i maj 2022 vid ett releaseparty i Italien då pedagoger, politiker och föräldrar var inbjudna.


Vid en tillbakablick på BPF:s verksamhet under 2022 kan vi i styrelsen konstatera att arbetsinsatserna har i första hand varit fokuserade på att genomföra våra studieresor till Italien samt att genomföra den planerade fördjupningsutbildningen. Våra ambitioner att informera och hålla kontakt med omvärlden har främst skett genomvår hemsida och vårt instagramkonto som vi utvecklade under året och som idag har 157 följare. Även två studiebesök har gjorts på förskolor dels i samband med ett styrelsemöte dels vid en uppföljning av studieresorna tillsammans deltagarna under hösten.


Dessutom har vi ägnat mycket tid åt och planering för vårt 40 årsjubiléem 2023. I slutet av året skickade vi ut en inbjudan till jubiléet som skulle innehålla föreläsningar med Tim Waller, Cristian Fabbi ochGunilla Dahlberg samt introduktion av BRIC-boken och Tredje rummet,en förskoleverksamhet i Floda.


Ett kännetecken för BPF har alltid varit att ha kvalitet i de aktiviteter som vi erbjuder och att skapa möjligheter för pedagoger att tidsmässigt och ekonomiskt kunna delta i dessa. Då arbetet iBPF är helt ideellt och genomförs på styrelsemedlemmarnas egen tid har prioritering av arbetsuppgifterna måst göras.


Viktigafrågor för oss i BPF att fortsätta arbeta med under 2023-2024 är


  • Fortsatt samarbete med Bassa Reggiana i att anordna studieresor och fördjupningsutbildning

  • Följa upp de förslag som kom fram vid en nätverksträff under 2019

  • Förbättra informationen och kommunikationen med omvärlden genom att bl a utveckla vår hemsida, andra digitala medier och genom studiebesök

  • Hur hålla erfarenheterna av BRIC-projektet vid liv? Om möjligt fortsätta att utveckla ett BRIC+ projekt tillsammans med Italien och ytterligare en eller två partners.

  • Hur kan vi mer beakta den nya läroplanen för förskolan?

  • Bör vi fokusera mer på relationen förskola – skola?

  • Hur kan vi sörja för återväxt inom och kring styrelsen i BPF?Förstyrelsen

Monica Hallborg Jedenberg, ordförande

Barnpedagogiskt forum