Verksamhetsberättelse


Barnpedagogiskt forum

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Verksamhetsberättelse för 2019

                                                                             

Barnpedagogiskt forum (BPF) bildades 1982 som en arbetsgrupp med representanter för universitet, stat och kommun. I augusti 2006 registrerades BPF som en ideell förening med syfte att samla in och sprida information och kunskap om arbete i förskolor och skolor. Arbetet har under alla år bedrivits genom möten, seminarier, föreläsningar och studiebesök och studieresor.

 

I samband med årsmötet den 7 maj 2019 omvaldes till ny styrelse: Eivor Ahl, Harriet Tegard-Björck, Thomas Holgersson, Marcis Morgensterns och Monica Hallborg Jedenberg. Som suppleanter omvaldes Susanne Ekstrand. Då Pia Williams avsade sig fortsatt uppdrag som suppleant för ett kommande år beslutades att göra ett fyllnadsval av suppleant till ett senare tillfälle. Vid ett konstituerande styrelsemöte omvaldes Monica Hallborg Jedenberg till ordförande och Marcis Morgensterns till kassör. Ordförande och kassör är var för sig firmatecknare. Till revisor valdes Ingela Olsson.

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 möten för att planera och besluta om aktiviteter och ekonomi. Två av styrelsemötena hölls i samband med BRIC projektet resp BPF:s årsmöte. Styrelsemötet i november blev inställt på grund av sjukdom. Styrelsemedlemmarna har medverkat helt ideellt utan någon ersättning.

 

Vid årsmötet 2019 diskuterades inriktning och innehåll i kommande aktiviteter under 2019 och 2020. De aktiviteter som årsmötet gav BPF i uppdrag att genomföra var att

*  fortsätta studieresorna till Bassa Reggiana.

*  skapa någon form av nätverk runt BPF genom att bjuda in olika intressenter

    till ett möte för att diskutera möjliga aktiviteter för BPF

*  fördjupa samarbetet med ASBR (Azienda Servizi Bassa Reggiana)genom t ex

    erbjuda tutoring för intresserade pedagoger

*  hålla ideerna med BRIC projektet vid liv

*  stödja pedagoger genom samtal om den nya läroplanen för förskolan

 

Intresset för och önskemål om att delta i våra studieresor till Bassa Reggiana i Italien var ungefär detsamma som under föregående år. Liksom under 2014, 2015,  2016, 2017 och 2018 anordnade vi under våren 2019 sammanlagt tre resor. I den första resan (v 15) deltog 30 pedagoger, från Kungsbacka (15),  Lerum (8), Mark (5) och Örebro (2). I den andra resan (v 20) deltog 21 pedagoger, från Falköping (2), Gislaved (2), Lerum (6), Mark (5), Storfors (2) samt Örebro (4). Den tredje resan (v 22) bestod av 25 deltagare, från Göteborg (2), Laholm (1), Lerum (13), Mark (4), Mölndal (1), Partille (1) samt Stenungsund (3). Totalt deltog 76 personer under dessa resor. Ansvaret för ledningen av resorna fördelades mellan styrelsemedlemmarna i BPF;  Harriet Tegard-Björck och Marcis Morgensterns för den första gruppen, Thomas Holgersson och Marcis Morgensterns för den andra gruppen  samt Eivor Ahl och Monica Hallborg Jedenberg för den tredje gruppen. Under alla tre resorna var Margot Björck tolk.

 

Som förberedelse inför resorna anordnade BPF en informationsträff den 19 mars för samtliga deltagare då Cristian Fabbi från Bassa Reggiana introducerade verksamheten och dess utbildningsfilosofi. Detta blev mycket uppskattat av deltagarna. En återträff för deltagarna anordnades också den 25 september i Kungsbacka då ca 30 pedagoger deltog.

 

BPF inbjöd till en nätverksträff den 13 november förlagd till Grundskole- förvaltningen i Göteborg. De som inbjöds representerade olika funktioner inom förskolans och skolans område från såväl Göteborg som flera kranskommuner. Inbjudna var politiker, rektorer, utvecklingledare, pedagoger och representanter för högskola. Utifrån deras erfarenheter ville vi få tankar och idéer om hur BPF skulle kunna bidra till utveckling av förskolans/skolans verksamhet. De nio personer som kunde delta gav oss många idéer och förslag att arbeta vidare med.

 

Förutom de årliga studieresorna under våren planerade BPF ett fördjupat samarbete med Progettinfanzia genom att anordna en fördjupad kurs/utbildning för tidigare deltagare i vårens resor. I slutet av året gick vi ut med en inbjudan till ”Projektarbete och pedagogiskt dokumentation” som planerades att genomföras v 41 2020. Deltagarantalet begränsades till 15. Betydligt fler anmälde sitt intresse att få delta. Tyvärr har kursen inte kunnat genomföras på grund av coronapandemin.

 

Då resultaten och erfarenheterna av vårt tidigare BRIC-projekt har varit så positiva i alla de tre länderna föddes under 2018 tankarna på någon form av fortsättning genom att sprida kunskapen och erfarenheterna av projektet till andra intresserade pedagoger och förskolor. Den centrala projektgruppen i BRIC samlades därför i Italien den 15-16 november 2018 och skissade på ett sk BRIC+. Idén var att bilda en ideell förening med en styrelse och med en grupp av resurspersoner för pedagoger och förskolor som önskar att arbeta med demokrati och offentliga platser i linje med BRIC. På grund av bristande tid fick planerna skjutas fram under 2019. I slutet av året togs kontakterna upp på nytt mellan de tre samarbetsparterna för att fastslå vad som var möjligt att genomföra tillsammans. Det som bedömdes vara rimligt var att försöka sammanställa BRIC projektet och dess erfarenheter till en bok enligt tidigare planer.

 

Antalet medlemmar i BPF har under året varit 96. Då BPF är en ideell förening ska intäkter i samband med våra aktiviteter täcka kostnaderna för föreningen men inte inbringa någon vinst. Detta redovisas också i den ekonomiska rapporten vid årsmötet.

 

Vid en tillbakablick på BPF:s verksamhet under 2019 kan vi i styrelsen konstatera att arbetsinsatserna inte har blivit så omfattande efter BRIC – projektet har avslutats. Vi har i första hand fokuserat på studieresor, skapat ett nätverk kring BPF samt fortsatt uppföljning av BRIC-projektet. Kännetecken för BPF är att ha kvalitet i de aktiviteter som vi erbjuder och skapa möjligheter för pedagoger att tidsmässigt och ekonomiskt kunna delta i dessa. Detta medför att vi bör bibehålla en balans mellan utbud och efterfrågan.

 

Viktiga frågor för oss i BPF att arbeta med under 2020 – 2021 är:

  • Fortsatt samarbete med Bassa Reggiana vad gäller studieresorna
  • Hur går vi vidare med att följa upp den planerade fördjupningskursen i samarbete med Bassa Reggiana?
  • Vilka och hur ska vi följa upp de förslag som kom fram vid en nätverksträff under 2019?
  • Hur förbättrar vi informationen och kommunikationen med omvärlden genom att bl a utveckla vår hemsida?
  • Hur engagerar vi fler pedagoger till att bli medlemmar i BPF?
  • Hur hålla idéerna med BRIC och offentliga platser vid liv? Kan vi fortsätta med BRIC:s idéer på olika sätt i relation till hållbar framtid? Vad kan vi göra mer än att sammanställa erfarenheterna i en bok?
  • Hur kan vi beakta den nya läroplanen för förskolan med bl a betoning på lek och undervisning?
  • Vi behöver sörja för återväxt inom styrelsen i BPF. Detta skulle kunna ske genom uppföljande verksamhet där BPF bl a gör studiebesök på förskolor och förlägger styrelsemöten på dessa.

 

 

För styrelsen

Monica Hallborg Jedenberg, ordförandeBarnpedagogiskt forum | Hagtornsvägen 5, 442 77 Romelanda  | info@bpforum.se