VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse för 2023

                                                                             

Barnpedagogiskt forum (BPF) bildades 1982 som en arbetsgrupp knuten till Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. I gruppen ingick representanter från universitet, stat och kommun. I augusti 2006 registrerades BPF som en ideell förening med syfte att samla in och sprida information och kunskap om arbete i förskolor och skolor. Arbetet har under alla år bedrivits genom möten, seminarier, föreläsningar, studiebesök och studieresor.

 

I samband med årsmötet den 12 juni 2023 omvaldes till ny styrelse: Eivor Ahl, Harriet Tegard-Björck, Thomas Holgersson, Marcis Morgensterns och Monica Hallborg Jedenberg. Då Susanne Ekstrand avstod från att vara fortsatt suppleant i styrelsen och dessutom en vakant plats som suppleant fanns sedan tidigare valdes Andreas Forsberg och Charlotte Sandqvist till suppleanter. Val av revisor bordlades till ett styrelsemöte under hösten då Niclas Hagen valdes. Vid ett konstituerande styrelsemöte omvaldes Monica Hallborg Jedenberg till ordförande och Marcis Morgensterns till kassör. Ordförande och kassör är var för sig firmatecknare.

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 möten. I samband med årsmötet hölls ett styrelsemöte. Ett av styrelsemötena gjordes i samband med ett studiebesök i ”Tredje rummet” i Floda. Styrelsen har även gjort ett studiebesök på förskolor i Ulricehamn. Återkommande punkter på styrelsemötena har varit planering av vårens studieresor, fördjupningsutbildning under hösten samt vårt 40-årsjubileum 2023. Styrelsemötena har oftast hållits i någon av styrelsemedlemmarnas hem. Alla i styrelsen har medverkat helt ideellt utan någon ersättning. Då BPF är en ideell förening ska intäkter i samband med våra aktiviteter täcka kostnaderna för föreningen men inte inbringa någon vinst. Detta redovisas i den ekonomiska rapporten vid årsmötet.

 

Intresset för att få delta i våra planerade studieresor till Bassa Reggiana i Italien visade sig stort liksom under tidigare år. Totalt anmälde sig 77 pedagoger att delta fördelade på tre veckor. Under anmälningstiden satte Göteborg stopp för sina deltagare, som utgjorde flertalet, att delta och några övriga anmälda fick ej stipendium för att kunna delta. Detta innebar att antalet som deltog minskade till 8 personer och studieresan fick anordnas under en vecka. Som en konsekvens av detta beslutade styrelsen att i september skicka ett brev till förskoleförvaltningens chef i Göteborg med förslag om ett informationsmöte. Svar har ännu ej kommit oss till del.

 

Fördjupningsutbildningen som vi startade föregående år och som vänder sig till pedagoger som tidigare deltagit i våra studieresor eller som har erfarenhet av Reggio Emilias filosofi anordnades i oktober med 8 deltagare. Utbildningen blev förlängd till 5 dagar för att ge mer utrymme till bl a skuggning av förskoleverksamheterna. I fördjupningsutbildningen ingick även 3 digitala möten som förberedelse liksom ett uppföljande möte för den grupp som deltagit hösten 2022.

 

En stor händelse under verksamhetsåret var BPF:s 40 årsjubileum som tilldrog sig den 17 mars på Garveriet i Floda. Temat var ”Demokratiska möten för en hållbar framtid”. I jubiléet deltog 125 personer från olika kommuner.

Liksom vid vårt 30 årsjubileum medverkade på nytt Tim Waller och Cristian Fabbi samt Gunilla Dahlberg från Stockholm. Förutom föreläsningarna anordnades workshops kring dels vår BRIC-bok dels Tredje rummet som fanns i byggnaden. På kvällen inbjöd vi föreläsarna och gäster från Italien till en jubileumsmiddag på Öijareds golfklubb.

 

I samband med jubiléet hade vi tillsammans med Tim Waller och gästerna från Italien även ett möte för att diskutera ett eventuellt fortsatt BRIC-projekt.

Detta möte mynnade ut i ett första planeringsmöte under hösten i Italien med de eventuella  samarbetspartnerna i ett sådant projekt, nämligen Albanien, Italien, Sverige och Tyskland. Dessutom har utbyte av tankar via digitala möten skett med parterna.

 

Ett kännetecken för BPF har alltid varit att ha kvalitet i de aktiviteter som vi erbjuder samt att skapa möjligheter för pedagoger att tidsmässigt och ekonomiskt kunna delta i dessa. Då arbetet i BPF är helt ideellt och genomförs på styrelsemedlemmarnas egen tid har vi måst göra prioriteringar av arbetsuppgifterna i relation till de punkter som vi lyfte fram vid förra årsmötet.

 

Dessa prioriteringar har alltså varit fortsatt samarbete med Bassa Reggiana i att anordna studieresor och fördjupningsutbildning, förbättra informationen och kommunikationen med omvärlden genom att utveckla Instagram och genomföra studiebesök, hålla erfarenheterna av BRIC-projektet vid liv genom att påbörja en planering med eventuella samarbetspartner samt att sörja för återväxt inom styrelsen i BPF.

 

De punkter som vi inte har kunnat prioritera är hur vi kan beakta den nya läroplanen för förskolan, fundera mer på relationen förskola – skola samt att  utveckla återväxten kring BPF.

 

Vid ett möte under året med några verksamma pedagoger framkom ett antal idéer kring innehåll och verksamhetsformer i BPF. Inför kommande verksamhetsår kan följande förslag att beakta för BPF  vara att:

*   BPF håller sig informerad om vad som händer i verksamheterna och i olika

     nätverksträffar

*   lyfta fram praktiken i förskolorna

*   anordna workshop på någon förskola

*   ha runda bordssamtal

*   ordna med öppet hus ”Kom och spåna med oss . . ” kring något tema.

*   vi använder våra pedagogiska kontakter som ”föreläsare” för att få dem

     att utvecklas vidare

 

Med tanke på det ekonomiska läget ute i kommunerna menar vi att det är viktigt att utifrån BPF:s riktlinjer finna och skapa innehåll och former som kan möta och  stödja den situation som förskoleverksamheten och pedagogerna befinner sig i.

 

 

För styrelsen i Barnpedagogiskt forum

Monica Hallborg Jedenberg, ordförande